Bestemmelser om barneidrett

Bestemmelser om barneidrett ble behandlet på Idrettstinget 11-13 mai 2007, og endringer ble innarbeidet og godkjent av Idrettstyret 28. august 2007.

Av viktige punkter som ble besluttet kan nevnes:

  • Idrettsaktivitetene skal foregå på barnas premisser, og at alle barn inkluderes i idrettslag uavhengig av ambisjoner og behov.
  • Det sikres et tilbud uten forskjellsbehandling og uten hensyn til barnets og dets foreldres kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuell orientering, fysisk utvikling og funksjonshemming.
  • Mangfoldet av tilbud og aktiviteter i idrettslagene utvikles.
  • Trenere, ledere og foreldre bli enda bedre til å samarbeide om å tilrettelegge et tilbud for barn.
  • Det sikres god kommunikasjon mellom idrettene, foreldrene og omgivelsene om hvilke verdier norsk vil skal prege barneidretten.

Rettighetene og bestemmelsene skal sees i sammenheng, og det vil ikke bli gitt dispensasjon fra bestemmelsene.

Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år. Utviklingsplanen skal innehold retten til et trygt treningsmiljø og idrettsaktiviteter lagt til rette for å utvikle vennskap og solidaritet. Alt dette legges til rette på barnas premisser der de skal kunne oppleve mestring og lære ulike ferdigheter. Barna skal ha rett til å si sin  mening og bli hørt, de skal få velge sin idrett selv og velge om de vil delta i konkurranser eller ikke. Planen er oppdelt i retningslinjer for barn opp til 6 år, fra 7-10 år og 10-12 år.

 Bestemmelser om barneidrett.

  1. Med barneidrett menes idrettsaktivitet til og med det året de fyller 12 år
  2. For konkurranser i barneidretten gjelder følgende:

a) Barn kan delta i lokale konkurranser og idrettsarrangement fra det året de fyller 6 år og første og fremst i egen klubb.
b) Det kan benyttes resultatlister, tabeller og rangeringer i konkurranser for barn fra det året de fyller 11 år, dersom dette er formålstjenlig.
c) Barn kan delta i regionale konkurranser og idrettsarrangementer fra det året de fyller 11 år.
d) Barn kan fra det året de fyller 11 år delta i åpne* idrettsarrangement i Norge, Norden og Nordkalotten**.
e) Barn fra nordiske land og Nordkalotten kan fra det året de fyller 11 år delta på konkurranser og i idrettsarrangementer i Norge***.
f) Alle barn skal få premie i et idrettsarrangement dersom premiering skjer.
g) Barn til og med det året de fyller 12 år kan ikke delta i mesterskap som NM, EM og VM****.
h) Særidrettslag som organiserer barneidrett skal oppnevne et styremedlem ansvarlig for barneidretten*****.

* Åpne idrettsarrangement: Ikke krav til kvalifisering

** Nordkallotten omfatter Sverige, Finland og Norge. Punktet omfatter også samarbeid innenfor Barentsregionen (som også inkluderer Russland).

*** Pkt. 2 e) må ses i sammenheng med punkt 2d) - gjelder de samme idrettsarrangement

**** Og tilsvarende nasjonale og internasjonale mesterskap/cuper.

***** Vedtaket gjelder kun særidrettslag, men det anbefales at også fleridrettslag gjør dette. Styre i laget kan oppnevne dette medlemmet.

Banner
↓ annonse
Banner
Banner
Banner
↓ annonse
Banner