Banner
Banner
Banner
↑ annonse

Norges Tennisforbunds lover

Lov for Norges Tennisforbund, stiftet 25. juni 1909, med senere endringer, senest 17. november 2013, godkjent av Idrettsstyret den 13.3.2014.

I.INNLEDENDE BESTEMMELSER

§ 1 Formål

(1) Norges Tennisforbundets formål er å fremme tennisidretten i Norge, og representere idretten internasjonalt.

(2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

§ 2 Organisasjon

(1) NTF er en sammenslutning av alle klubber som organiserer tennis idretten og som er medlemmer av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Klubbene kan organiseres i regioner.

(2) NTF er medlem av NIF og International Tennis Federation (ITF) og Tennis Europe (TE) og skal følge deres respektive regelverk og vedtak. NIFs lov gjelder for NTF’s uavhengig av hva som måtte stå i NTFs egen lov.

(3) Opptak av nye idretter i NTF samt endring av NTFs navn, må forelegges Idrettsstyret for godkjennelse. Idrettsstyret avgjør om den nye idretten faller inn under NIFs formål og oppfyller NIFs definisjon av idrett. Ved avslag kan NTF fremme forslag om opptak av den nye idretten på det første ordinære Idrettstinget.

(4)Alle klubber som er tilsluttet NTF plikter å overholde NIFs og NTFs regelverk, sikkerhetsforskrifter og vedtak.

(5) Ethvert samarbeid med profesjonell tennis må skje i samsvar med ITFs bestemmelser, og etter forutgående godkjennelse av NTFs styre. NTF kan i den forbindelse stille bestemte vilkår for slik godkjennelse. NTF er undergitt de enhver tid gjeldende bestemmelser fra NIF, ITF og ETA. Samarbeid med idrettsorganisasjoner utenfor NIF må være godkjent og underlagt kontroll av NTF. 

§ 3 Regioner

En region er en sammenslutning av klubbene innen ett eller flere fylker. Regionene organiserer sine egne aktiviteter. Regionene skal ha egne lover som er i samsvar med NIFs lovnorm og som er godkjent av idrettsstyret. Det skal før godkjenning finner sted innhentes uttalelser fra NTF. Regionene skal ha eget styre som velges av regionstinget. Regionting skal avholdes årlig. Referat fra regionstinget skal sendes forbundet innen 14 dager etter regionstinget. Regioner som ikke har sendt inn referat til forbundsstyret innen 1. juni har ikke stemmerett på forbundstinget.

§ 4 Oppgaver og kompetanse

(1) Norges Tennisforbund skal utvikle egen aktivitet, organisasjon, økonomi og ansatte slik at det imøtekommer de krav og utfordringer tennisidrettens medlemmer, norsk idrett og internasjonal idrett stiller.

(2) Norges Tennisforbund er den høyeste faglige myndighet på tennisidrettens område. Med faglig myndighet menes myndighet i saker som omfatter tennisidretten med følgende unntak:

a) Spørsmål av organisasjonsmessig art som er felles for flere idrettsgrener.

b) Spørsmål vedrørende barne- og ungdomsidrett som er felles for flere idrettsgrener.

c) Økonomisk kontroll i henhold til NIFs lov § 4-4 bokstav i. Dette er ikke til hinder for at NTF selv iverksetter kontrollrutiner.

d) Internasjonal representasjon i henhold til NIFs lov § 4-4 bokstav j.

(3) Samarbeid med idrettsorganisasjoner/utøvere utenfor NIF må være godkjent og underlagt kontroll av NTF.

§ 5 Medlemskap

(1) Alle klubber som organiserer tennisidretten og er medlem av NIF, har rett til å bli medlemmer i forbundet.

(2) Søknad om medlemskap sendes Norges Tennisforbund via idrettskretsen. Utmelding skjer på samme måte.

(3) Ingen kan tas opp som medlem av klubb tilsluttet forbundet uten at økonomiske forpliktelser til andre klubber eller organisasjonsledd er gjort opp.

§ 6 Kontingent/avgifter

(1)Forbundstinget kan fastsette kontingent og avgifter for sine klubber.

(2)Skyldig kontingent/avgifter medfører tap av stemmerett og andre rettigheter på forbundstinget. Forbundsstyret kan frata klubber, som skylder kontingent eller avgift for mer enn ett år etter forfall, medlemskapet i NTF, og anbefale overfor NIF at klubben fratas medlemskap i NIF. Reglene i NIFs lov § 10-2 gjelder tilsvarende.

II.TILLITSVALGTE OG ANSATTE

§ 7 Kjønnsfordeling

(1) Ved valg/oppnevning av representanter til ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i forbundet skal det velges personer fra begge kjønn.

(2) Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to personer fra hvert kjønn der det velges eller oppnevnes mer enn 3 personer. Der det velges eller oppnevnes 3 personer eller færre skal begge kjønn være representert. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

(3) Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen.

(4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og konsekvensene av manglende oppfyllelse av bestemmelsen.

§ 8 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v.

(1) For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av en klubb i minst en måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

(2) En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i NTF: medlem av styre, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg.

(3) Møteberettiget komité- og utvalgsmedlem uten stemmerett har tale- og forslagsrett i saker som ligger innenfor komiteens eller utvalgets arbeidsområde.

(4) Revisor har talerett på ordinært og ekstraordinært ting i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.

(5) Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på ordinært og ekstraordinært ting i forbundet.

(6) Med forslagsrett menes retten for representant til å fremme forslag under forbundstinget. Kun representasjonsberettiget klubb/region kan fremme forslag til behandling på forbundstinget.

§ 9 Valgbarhet og representasjonsretten for arbeidstaker og oppdragstaker

(1) Arbeidstaker i forbundet er ikke valgbar til verv i forbundet eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får ansettelse i forbundet plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når ansettelsesforholdet opphører.

(2) Arbeidstaker i forbundet kan ikke velges eller oppnevnes som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.

(3) Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på person som har oppdragsavtale som i omfang kan sammenlignes med et ansettelsesforhold med forbundet.

(4) Denne bestemmelsen er ikke til hinder for at forbundet gir de ansatte rett til å utpeke et eller flere medlemmer blant de ansatte til forbundets styre.

(5) Idrettsstyret eller den det gir fullmakt kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon.

(6) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon.  

§ 10 Valgbarheten og representasjonsretten for andre personer med tilknytning til forbundet

(1) En person som har en avtale med forbundet som gir vedkommende en økonomisk interesse i driften av forbundet er ikke valgbar til verv innen forbundet eller overordnet ledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt i eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person med økonomiske interesse i driften av forbundet. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av forbundet. Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når forholdet opphører.

(2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.

(3) Idrettsstyret eller den det gir fullmakt kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon.

(4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon.

§ 11 Inhabilitet

(1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i forbundet er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:

a) når vedkommende selv er part i saken

b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken

c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part.

d) når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et organisasjonsledd eller annen juridisk person er part i saken.

(2) Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.

(3) Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i forbundet.

(4) Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete.

(5) Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.

(6) I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.

(7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnete til avgjørelse.

§ 12 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll

(1) Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i forbundet vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

(2) Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling eller ved fjernmøte. Ved skriftlig saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir sin tilslutning til det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med hverandre.

(3) Det skal føres protokoll fra styremøter.

§ 13 Refusjon av utgifter og tapt arbeidsfortjeneste. Godtgjørelse

Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter inkludert tapt arbeidsfortjeneste som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid. Refusjon for tapt arbeidsfortjeneste og godtgjørelse skal fremgå av vedtatt budsjett og regnskap. Styrehonorarer skal fremkomme av årsberetningen.

III.ØKONOMI

§ 14 Regnskap, revisjon, budsjett mv.

(1) NTF er regnskaps- og revisjonspliktig, og skal følge regnskapsbestemmelsene i regnskapsloven og revisjonsbestemmelsene i revisorloven.

(2) NTF skal engasjere revisor og velge en konotrollkomite. Kontrollkomiteens oppgaver følger av NIFs lov § 2-12.

(3) Bankkonti skal være knyttet til forbundet og skal disponeres av to personer i fellesskap. Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer.

(4)For forbund som ikke avholder ordinært ting hvert år, skal tinget fastsette langtidsbudsjett frem til neste ting. Styret fastsetter de årlige budsjetter innenfor rammen av langtidsbudsjettet, og hvor det er hensiktsmessig forelegges de til uttalelse på ledermøtet i årene mellom tingene. De årlige budsjettene skal inneholde alle hovedposter i resultatregnskapet.

(5) Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital.

(6) NTF kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret. Forbundet kan dog delta i NIFs konsernkontoordning etter søknad fra forbundet og beslutning fra Idrettsstyret.

(7) Disposisjoner av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til forbundets størrelse og virksomhet, herunder låneopptak, skal vedtas av tinget. Tinget bør vedta et særskilt fullmakts reglement knyttet til slike disposisjoner.

IV.TING, STYRE, UTVALG MV.

§ 15 Forbundstinget

(1) Norges Tennisforbunds høyeste myndighet er forbundstinget som avholdes hvert annet år innen utgangen av november måned.

(2) Tinget innkalles av styret med minst 5 måneders varsel, til de organisasjonsledd som har representasjonsrett. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett eller annen forsvarlig måte. Ved innkalling skal det presiseres at delegasjoner skal sammensettes i henhold til NIFs lov § 2-4. Forslag som skal behandles på tinget må være sendt til styret senest 6 uker før tinget. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være sendt ut senest 2 uker før tinget.

(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør tinget hhv. under godkjenning av innkalling av godkjenning av sakslisten, om tinget er lovlig innkalt og om det er saken som ikke behandles.

(4)Tinget er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter.

(5) På tinget kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte vedtar det, ved godkjenning av saklisten.

§ 16 Representasjon på forbundstinget

(1) På forbundstinget møter med stemmerett:

 1. a)Forbundsstyrets medlemmer.
 2. b)Representanter fra klubber og regioner etter følgende skala:

Klubbenes representasjon beregnes på bakgrunn av det totale antall medlemmer den enkelte klubb har etter følgende skala:

Inntil 200 medlemmer 1 representant, 201-400 medlemmer 2 representanter, og over 400 medlemmer 3 representanter.

Regionene har representasjon etter følgende skala forutsatt av at de oppfyller kravene i $ 3 - Regioner:

Til og med 10 klubber, 1 representant, 11-20 klubber 2 representanter, 21-30 klubber 3 representanter, 31-40 klubber 4 representanter, 41-50 klubber 5 representanter, 51 og flere klubber 6 representanter. Hver representant har en (1) stemme. Klubbene kan bare la seg representere av egne medlemmer. Klubber som ikke har oppfylt sine forpliktelser overfor NTF innen tingets avholdelse, har ikke stemmerett, jf.§ 6(2). Representantene skal ha skriftlig fullmakt fra det organisasjonsledd de representerer.

(2)Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte/ting, eller oppnevnt av styret etter fullmakt.

(3)Styret fastsetter hvor stor del av representantenes reiseutgifter som skal dekkes av forbundet. Reiseutgiftsfordeling kan benyttes.

(4) Videre møter uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett i de saker som ligger innenfor utvalgets/komiteens arbeidsområde:

 1. a)Lederne i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller styremedlem dersom leder er forhindret fra å møte
 2. b)Kontrollkomiteens medlemmer
 3. c)Valgkomiteens medlemmer
 4. d)Revisor
 5. e)Dersom det er valgt lovutvalg kan samtlige medlemmer møte med tale og forslagsrett i de saker som ligger innenfor utvalgets arbeidsområde på forbundstinget.
 6. f)En representant fra Norske Tennisveteraner (NTV)

Tidligere presidenter i forbundet har møte- og talerett.

§ 17 Ledelse av tinget

Tinget ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være valgt(e)/oppnevnt(e) representant(er).

§ 18 Forbundstingets oppgaver

(1)Forbundsstinget skal:

 1. a)Godkjenne de fremmøtte representantene.
 2. b)Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 3. c)Velge dirigent(er), referent(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
 4. d)Behandle beretning for forbundet.
 5. e)Behandle forbundets regnskap i revidert stand.
 6. f)Behandle forslag og saker.
 7. g)Fastsette kontingent og avgifter.
 8. h)Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett.
 9. i)Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere forbundets regnskap.
 10. j)Tildele norgesmesterskapsturneringer. Unntatt er NM inne og ute for veteraner som tildeles på NTVs årsmøte hvert år.
 11. k)Foreta følgende valg:
  1. 1.President og visepresident
  2. 2.5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
  3. 3.Kontrollkomité med leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer
  4. 4.Representanter til ting og møter i de organisasjoner forbundet er tilsluttet eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
  5. 5.Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem
  6. 6.Lovutvalg med leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer
  7. 7.Hedersmerkekomité med 2 medlemmer og 1 varamedlem

(2)President og visepresident velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

§ 19 Stemmegivning på forbundstinget

(1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn en stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

(2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

(3) Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

(4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

(5) For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til §§ 7 til 10.

§ 20 Ekstraordinært forbundsting

(1) Ekstraordinært forbundsting innkalles av styret med minst 14 dagers varsel etter:

 1. a)Vedtak av forbundsstyret
 2. b)Vedtak av forbundstinget.
 3. c)Vedtak av Idrettsstyret.
 4. d)Skriftlig krav fra de organisasjonsledd som på siste forbundsting representerte minst ¼ av de stemmeberettigede representanter.

(2) Ekstraordinært ting innkalles direkte overfor de representasjonsberettigede.

(3) Et ekstraordinært ting er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter.

(4) Ekstraordinært forbundsting skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av tinget. Saksliste og nødvendige saksdokumenter skal følge innkallingen.

§ 21 Forbundsstyret

(1)Forbundet ledes og forpliktes av forbundsstyret som er forbundets høyeste myndighet mellom tingene. Forbundsstyret tiltrer dagen etter at forbundstinget er avholdt. Det avgående styre skal innen 8 dager etter tinget ha overlevert alle forbundets eiendeler til det nye styret. Forbundsstyret kan ansette daglig leder for forbundets administrasjon og for øvrig ansette det personale som er nødvendig for å ivareta forbundets daglige drift.

(2)Forbundsstyret skal:

 1. 1.Iverksette forbundstingets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.
 2. 2.Forestå forbundets daglige administrasjon, representere dette utad og utøve dens faglige myndighet. Forbundsstyret kan oppnevne et arbeidsutvalg blant sine medlemmer og utarbeide retningslinjer for dette.
 3. 3.Påse at forbundets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på tinget eller av overordnet organisasjonsledd, og sørge for at forbundet har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring.
 4. 4.Arbeide med saker som er nevnt i § 4.
 5. 5.Oppnevne utvalg, råd og komiteer etter oppdrag fra tinget eller som forbundsstyret finner påkrevet, samt utarbeide mandat/instruks for disse.

(3)Forbundsstyret skal holde møter når presidenten bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

(4)Til forbundsstyrets møter innkalles norsk medlem av internasjonalt særforbunds styre når internasjonale saker og spørsmål skal behandles. Representanten fra det internasjonale særforbundets styre møter med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.

(5)Forbundsstyret skal oppnevne representant til internasjonale møter og kongresser, og foreslå aktuelle kandidater til internasjonale særforbunds styre og underliggende komiteer.

(6)I samråd med norsk medlem av internasjonalt styre, skal styret diskutere forbundets standpunkt i internasjonale idrettspolitiske saker.

§ 22 Komiteer og utvalg

(1)Forbundet skal ha følgende faste komiteer:

 1. Kontrollkomiteen skal arbeide i henhold til NIFs lov § 2-12. Kontrollkomiteens plikter er nærmere beskrevet i disse bestemmelser.
 2. Valgkomiteen velges på forbundstinget på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på tinget. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen.
 3. Lovutvalg som behandler innkomne forlag til endring av forbundets lov og turneringsreglement, og avgir innstilling herom til tinget gjennom forbundsstyret. Lovutvalget kan også på eget initiativ overfor tinget fremkomme med forslag til endringer i forbundets lov og turneringsreglement som etter utvalgets mening er nødvendige. Lovutvalget      påser at forbundets spilleregler alltid er i overensstemmelse med ITFs regler. Lovutvalget fungerer også som voldgiftsnemnd etter forbundets turneringsreglement §§ 75 og 76.
 4. Hedersmerkekomité.

(2)Andre faglige utvalg og komiteer i henhold til § 21 (2) pkt. 5.

(3)Til fagkomiteers møter innkalles medlem av internasjonalt særforbunds tilsvarende komiteer. De møter med forslags- og talerett, men ikke stemmerett.

V. ØVRIGE BESTEMMELSER

§ 23 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker

For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12.

§ 24 Avtaler og samarbeid mellom forbundet og næringslivet

Avtaler og samarbeid mellom forbundet og næringslivet reguleres i NIFs lov kapittel 13.

§ 25 Idrettens markeds-, medie- og arrangementsrettigheter

Markeds-, medie- og arrangementsrettigheter reguleres i NIFs lov kapittel 14.

§ 26 Bestemmelser om konkurranseforbud

Idrettsstyret og forbundsstyret kan nekte organisasjonsledd og medlem av organisasjonsledd tilsluttet NIF rett til å utøve eller til å medvirke i konkurrerende virksomhet gjennom deltakelse, medlemskap, eller samarbeid med andre rettssubjekter. Nektelse krever saklig grunn.

§ 27 Representasjon

Ingen spiller kan delta i turneringer i utlandet eller på annen måte representere forbundet i Norge eller utenlands uten forbundsstyrets samtykke. Slikt samtykke bør dog ikke nektes uten at det foreligger saklig grunn. Saklig grunn kan for eksempel være knyttet til vedkommende spillers opptreden ved turnering i Norge eller utenlands, eller lignende forhold.

§ 28 Lovendring

(1)Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært forbundsting etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

(2) Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av forbundet selv trer ikke i kraft før de er godkjent av Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt. Godkjenningen er begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter.

(3) I forbindelse med godkjenningen kan Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk.

(4) Endringer i §§ 28 og 29 kan ikke vedtas av forbundet selv.

§ 29 Oppløsning - Sammenslutning

(1)Forslag om oppløsning av forbundet må først behandles på ordinært forbundsting. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært forbundsting 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

(2)Ved oppløsning eller annet opphør av forbundet, tilfaller forbundets overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av Idrettsstyret.

(3)Sammenslutning med annet særforbund anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jf. § 28.

Banner
↓ annonse
Banner
Banner
Banner
↓ annonse
Banner